Η Επιστημονική Εταιρεία ΔΑΕΚ πρεσβέυει τους εξής διαχρονικούς σκοπούς

ΣΚΟΠΟΙ

  • Η με κάθε τρόπο προαγωγή της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας σαν επιστήμης, η μελέτη των συναφών με αυτή νόσων, η προάσπιση των επαγγλεματικών συμφερόντων του κλάδου και η τήρηση των δεοντολογικών κανόνων.

  • Η ανάπτυξη της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών του Σωματείου και ιατρών άλλων ειδικοτήτων.

  • Η ανάπτυξις της συνεργασίας με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και άλλους επιστημονικούς Συλλόγους και η παροχή βοήθειας δια την προώθηση των σκοπών του Σωματείου και των Μελών του.

  • Η προωολή, διεκδίκησις και κατοχύρωσις των ειδικών προωλημάτων τα οποία σχετίζονται με την άσκησιν της Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας.

  • Η ανύψωση του επιστιμονικού επιπέδου των μελών της Εταιρείας και η προώθησις των επαγγελματικών προβλημάτων των μελών της.

  • Η φροντίδα δια την ανύψωσιν της υγείας του λαού γενικά στην Κύπρο